12 Вересня 2018 р.
Особлива інформація
Посилання
Посилання


29 Серпня 2018 р.
Особлива інформація
Посилання


9 Серпня 2018 р.
Публічна безвідклична вимога
Посилання


18 Липня 2018 р.
Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65(2) Закону України "Про акціонерні товариства"
Посилання


03 травня 2018 р.
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3


24 квітня 2018 р.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів
Посилання


16 квітня 2018 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Посилання


23 березня 2018 р.
Повідомлення про скликання річних загальних зборів Товариства на 26.04.2018р.
Посилання


2 жовтня 2017 р.
Особлива інформація
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Посилання 1
Посилання 2


5 травня 2017 р.
Особлива інформація
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Посилання
Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
Посилання
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Посилання
Підсумки голосування на зборах 30.04.2017
Посилання


20 квітня 2017 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Завантажити


28 березня 2017 р.
Повідомлення про загальні збори акціонерів на 30.04.2017р. з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
Повідомлення


27 березня 2017 р.
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Дата вчинення дії 10.02.2017р.
Особлива інформація
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Дата вчинення дії 23.03.2017р.
Особлива інформація


13 лютого 2017 р.
Повідомляємо, що підприємство змінило назву на Приватне акціонерне товариство "Новокаховський комбінат хлібопродуктів"
Підсумки голосування акціонерів на позачергових загальних зборах від 10 лютого 2017р.


24 січня 2017 р.
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «НК КХП», які призначені на «10» лютого 2017 року: Повідомлення


28 вересня 2016 р.
Особлива iнформацiя, яка відбулась 07.04.2016 р., розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року. Для ознайомлення із інформацією потрібно прейти за наступним посиланням: Особлива інформація

Особлива iнформацiя, яка відбулась 11.04.2016 р., розкривається на виконання Розпорядження № 132-133-ПУ-1-Е про усунення порушень законодавства про цiннi папери вiд "08" вересня 2016 року. Для ознайомлення інформацією потрібно прейти за наступним посиланням: Особлива інформація06 вересня 2016 р.
До уваги Акціонерів Товариства, для ознайомлення із особливою інформацією від 11.04.2016р. потрібно прейти за наступним посиланням: Особлива інформація про зміну складу посадових осіб товариства, яка відбулась 11.04.2016р.


12 квітня 2016 р.
Протокол чергових річних загальних зборів акціонерів


15 лютого 2016 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(код ЄДРПОУ 00952389)

надалі – «Товариство» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на 11 квітня 2016 року об 14:00 год. за адресою: Херсонська область, м. Таврійськ, вулиця Промислова, 13, конференц-зал Новокаховського комбінату хлібопродуктів.
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) здійснюється у день та за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):


 1. Звіт Правління та річний звіт Товариства за 2015 рік. Затвердження звіту Правління та річного звіту Товариства.
 2. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства.
 3. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання нових членів Наглядової ради Товариства.
 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства.
 5. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання нових членів Ревізійної комісії Товариства.
 6. Розподіл прибутку та збитків Товариства у 2015 році.
 7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та надання повноважень на вчинення відповідних реєстраційних дій.
 8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)


Найменування показникаперіод
звітний 2015попередній 2014
Усього активів3738236414
Основні засоби1814419696
Довгострокові фінансові інвестиції--
Запаси312317
Сумарна дебіторська заборгованість5921354
Грошові кошти та їх еквіваленти108195392
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)70515550
Власний капітал3685535476
Статутний капітал42674267
Довгострокові зобов'язання--
Поточні зобов'язання230637
Чистий прибуток (збиток)13793829
Середньорічна кількість акцій (шт.)1706720017067200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)5861

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства - 06.04.2016р.


Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо річних загальних зборів проводиться за адресою: м. Таврійськ, вулиця Промислова, 13, конференц-зал Новокаховського комбінату хлібопродуктів, у робочі дні з 9.00 до 15.00 - до дати проведення річних загальних зборів, а в день проведення річних загальних зборів - до початку річних загальних зборів.


Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з проведенням річних Загальних зборів Товариства є Голова Правління - Павлюк Олександр Михайлович.


З питань підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, звертайтесь за телефоном +38 (05549) 72-8-33.
29 квітня 2015 р.
Протокол чергових річних загальних зборів акціонерів


30 березня 2015 р.
Річна інформація емітента цінних паперів


26 лютого 2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
(код ЄДРПОУ 00952389)

надалі – «Товариство» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на 24 квітня 2015 року об 11:00 год. за адресою: Херсонська область, м. Таврійськ, вулиця Промислова, 13, конференц-зал Новокаховського комбінату хлібопродуктів.
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) здійснюється у день та за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):


 1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження звіту Правління та річного звіту Товариства.
 2. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення затвердження за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
 3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 4. Розподіл прибутку та збитків Товариства у 2014 році.
 5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)


Найменування показникаперіод
звітний 2014попередній 2013
Усього активів3641434105
Основні засоби1969621372
Довгострокові фінансові інвестиції--
Запаси317306
Сумарна дебіторська заборгованість13545228
Грошові кошти та їх еквіваленти53923813
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)55501721
Власний капітал3547631646
Статутний капітал42674267
Довгострокові зобов'язання--
Поточні зобов'язання6372200
Чистий прибуток (збиток)38291030
Середньорічна кількість акцій (шт.)1706720017067200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)6180

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства - 20.04.2015р.


Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо річних загальних зборів проводиться за адресою: м. Таврійськ, вулиця Промислова, 13, конференц-зал Новокаховського комбінату хлібопродуктів, у робочі дні з 9.00 до 15.00 - до дати проведення річних загальних зборів, а в день проведення річних загальних зборів - до початку річних загальних зборів.


Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з проведенням річних Загальних зборів Товариства є Голова Правління - Павлюк Олександр Михайлович.


З питань підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, звертайтесь за телефоном +38 (05549) 72-8-33.
17 квітня 2014 р.
Річна інформація емітента цінних паперів


18 березня 2014 р.
Інформація про зміни в персональному складі службових осіб


21 січня 2014 р.

Публічне акціонерне товариство
«Новокаховський комбінат хлібопродуктів»
(код ЄДРПОУ 00952389)

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів
ПАТ “Новокаховський комбінат хлібопродуктів”.
Збори відбудуться 18 березня 2014 року о 11:00 год. за адресою:
Херсонська область, м. Таврійськ, вулиця Промислова, 13, конференц-зал Новокаховського комбінату хлібопродуктів.
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. 18 березня 2014 року.


Порядок денний:


 1. Звіт Правління про результати діяльності товариства у 2013 році.
 2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії шляхом затвердження змін до складу Ревізійної комісії.
 3. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річних звітах та балансу за 2013 рік.
 4. Затвердження розподілу прибутку за 2013 рік.
 5. Підтвердження обраних осіб до складу органів правління Товариства.
 6. Підтвердження обраних осіб на посадах членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
 7. Внесення Змін та Доповнень до Договору про надання фінансових послуг з ПАТ «ІНГ Банк Україна»;
 8. Надання повноважень на підписання Змін та Доповнень до Договору про надання фінансових послуг з ПАТ «ІНГ Банк Україна»;

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)


Найменування показникаперіод
звітний 2013попередній 2012
Усього активів3410532106
Основні засоби2137222972
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси306585
Сумарна дебіторська заборгованість52283704
Грошові кошти та їх еквіваленти38133417
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1721691
Власний капітал3164630617
Статутний капітал42674267
Довгострокові зобов'язання-861
Поточні зобов'язання2200368
Чистий прибуток (збиток)1030-399
Середньорічна кількість акцій (шт.)1706720017067200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)80105

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: м. Таврійськ, вулиця Промислова, 13, конференц-зал Новокаховського комбінату хлібопродуктів, у робочі дні з 9.00 до 15.00 до дати проведення чергових загальних зборів, а в день проведення чергових загальних зборів - до початку чергових загальних зборів.


Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з проведенням чергових Загальних зборів Товариства є Голова Правління ПАТ “Новокаховський комбінат хлібопродуктів” Павлюк Олександр Михайлович.


З питань підготовки та проведення даних Загальних зборів акціонерів ПАТ “Новокаховський комбінат хлібопродуктів ”, звертайтесь за телефоном +38 (05549) 72-8-33.
16 квітня 2013г.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік


12 березня 2013г.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Новокаховський комбінат хлібопродуктів»
(код ЄДРПОУ 00952389)
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ “ Новокаховський комбінат хлібопродуктів”.
Збори відбудуться 25 квітня 2013 року о 10:00 год. за адресою:
Херсонська область, м. Таврійськ, вулиця Промислова, 13,
конференц-зал Новокаховського комбінату хлібопродуктів.
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників)
буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів
з 9 год. 00 хв. до 9 год. 55 хв.
Порядок денний:


1. Звіт Правління про результати діяльності товариства у 2012 році;
2. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річних звітах та балансу;
3. Затвердження розподілу збитків за 2012 рік;Найменування показникаперіод
звітний 2012попередній 2011
Усього активів3210632375
Основні засоби2297224552
Довгострокові фінансові інвестиції--
Запаси585688
Сумарна дебіторська заборгованість37041864
Грошові кошти та їх еквіваленти34173235
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)6911090
Власний капітал3061731016
Статутний капітал42684268
Довгострокові зобов'язання861861
Поточні зобов'язання368498
Чистий прибуток (збиток)-399889
Середньорічна кількість акцій (шт.)1706720017067200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)105111


Довідки за телефоном (05549) 72833


23 лютого 2012г.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Новокаховський комбінат хлібопродуктів»
(код ЄДРПОУ 00952389)
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ “ Новокаховський комбінат хлібопродуктів”.
Збори відбудуться 17 квітня 2012 року о 10:00 год. за адресою:
Херсонська область, м. Таврійськ, вулиця Промислова, 13,
конференц-зал Новокаховського комбінату хлібопродуктів.
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників)
буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів
з 9 год. 00 хв. до 9 год. 55 хв. 17 квітня 2012 року.
Порядок денний:


1. Звіт Правління про результати діяльності товариства у 2011 році;
2. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річних звітах та балансу;
3. Затвердження розподілу прибутку за 2011 рік;
4. Затвердження внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію.


Найменування показникаперіод
звітний 2011попередній 2010
Усього активів3237525000
Основні засоби2455217147
Довгострокові фінансові інвестиції--
Запаси6881041
Сумарна дебіторська заборгованість18641900
Грошові кошти та їх еквіваленти32353497
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1090174
Власний капітал3101623591
Статутний капітал4266842668
Довгострокові зобов'язання861861
Поточні зобов'язання498548
Чистий прибуток (збиток)9161204
Середньорічна кількість акцій (шт.)1706720017067200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)111124


Довідки за телефоном (05549) 72833


11 листопада 2011г.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Новокаховський комбінат хлібопродуктів»
(код ЄДРПОУ 00952389)
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів
ПАТ “ Новокаховський комбінат хлібопродуктів”.
Збори відбудуться 17 листопада 2011 року о 14:00 год. за адресою:
Херсонська область, м. Таврійськ, вулиця Промислова, 13,
конференц-зал Новокаховського комбінату хлібопродуктів.
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників)
буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів
з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. 17 листопада 2011 року.
Порядок денний:


1. Про обрання Лічильної комісії;
2. Внесення Змін та Доповнень № 1 до «Договору про надання фінансових послуг № 10/005 від 08.07.2010» з ПАТ «ІНГ Банк Україна»;
3. Надання повноважень на підписання Змін та Доповнень № 1 до «Договору про надання фінансових послуг № 10/005 від 08.07.2010» з ПАТ «ІНГ Банк Україна»;
4. Підписання кредитного договору з ПАТ «Юнікредит Банк»;
5. Надання повноважень на підписання кредитного договору з ПАТ «Юнікредит Банк».

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: м. Таврійськ, вулиця Промислова, 13, конференц-зал Новокаховського комбінату хлібопродуктів, у робочі дні, в робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних зборів - до початку загальних зборів.
Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПАТ “Новокаховський комбінат хлібопродуктів” Павлюк О.М.
З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПАТ “Новокаховський комбінат хлібопродуктів”, звертайтесь за телефоном (05549) 72833.